جشن عید قربان و اجرای تئاتر در بیمرستان کودکان بهرامی