جشن پایان سال خانه کودک شوش (مدرسه بچه ھای کار). با ھمکاری گروہ قلقلک، دارچین، خاله خورشید و گروہ چکاوک