تجلیل از خیریه کودکان فرشته اند در دومین ھمایش ملی تجلیل از برگزیدگان حوزہ مسئولیت ھای اجتماعی (شھروندان، سازمان ھای مردم نھاد و شرکت ها)