پنج سال حضور کودکان فرشته اند در مناطق محروم به همراه دکتر نوروزی