با خنده‌های بلند، پرش می‌کردند تا زودتر به خط پایان برسند…