معاونت‌های مؤسسه

تیم‌های کودکان فرشته‌اند تحت نظارت چهار معاونت زیر فعالیت دارند: