بازارچه خیریه کودکان فرشته اند

بازارچه خیریه کودکان فرشته اند به نفع کودکان مبتلا و بیمار

چهارشنبه ۹ اسفندماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۷ الی ۲۲

پنجشنبه ۱۰ و جمعه ۱۱ اسفندماه ۱۳۹۶ از ساعت ۱۰ الی ۲۲

نشانی: بزرگراه نیایش (آیت الله هاشمی رفسنجانی) / انتهای بزرگراه ستاری شمال / دوربرگردان به سمت ستاری جنوب / خروجی دوم سمت راست / خیابان شعرا / مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی