بازارچه خیریه کودکان فرشته اند به نفع کودکان مبتلا و بیمار

چهارشنبه 9 اسفندماه 1396 از ساعت 17 الی 22

پنجشنبه 10 و جمعه 11 اسفندماه 1396 از ساعت 10 الی 22

نشانی: بزرگراه نیایش (آیت الله هاشمی رفسنجانی) / انتهای بزرگراه ستاری شمال / دوربرگردان به سمت ستاری جنوب / خروجی دوم سمت راست / خیابان شعرا / مجتمع فرهنگی آموزشی علامه طباطبایی