لیست امتیازات داوطلبین همدان سال ۹۹

wdt_ID نام داوطلب امتیاز داوطلب
1 عرفان جیهونی 29
2 ریحانه صالح 22
3 زهرا احمدی 13
4 متین نافعیان 11
5 سارا کانونی ثابت 11
6 ثنا برخان 11
7 نفیسه متقی 10
8 نگین احمدی 10
9 عرفان امیریان 10
10 امیرحسین مالمیر 9