لیست امتیازات داوطلبین کرمانشاه سال ۹۹

wdt_ID نام داوطلب امتیاز داوطلب
1 رضا یاقوتی 11
2 میلاد یوسفوند 8
3 میعاد محمدی 8
4 زینب پژوهنده 5
5 مهدی زمانی مقدم 4
6 پریا صالحی 3
7 زینب پیری 2
8 مینا ویسی 1
9 مریم آزادی 1
10 سوگند نادری 1