لیست امتیازات داوطلبین سنندج سال ۹۹

wdt_ID نام داوطلب امتیاز داوطلب
1 یاسمن قریشی 16
2 علی عباسی 15
3 نرگس احمدی 13
4 مائده الهی 13
5 مینا فیض 12
6 ندا رحمانی 8
7 سیما امان اللهی 7
8 هاوین حاجی میرزایی 6
9 مریم امینی 6
10 مائده سوری 6